top of page
יהודית כהן
הוספה/עריכת תמונה או לוגו
כיתבו אודותכם

שם המשתמש ישמש עבור כתובת דף הכניסה עבור המטופלים שלכם.

הכתובת תראה: https://www.gilooy-rach.org/therapist/youruser

הנחיות למילוי שם משתמש:

1. יש להשתמש באותיות קטנות באנגלית בלבד

2. לאחר בחירת שם המשתמש יש לבדוק את זמינות השם

3. לאחר שמירת שם המשתמש לא ניתן לשנות אותו יותר
 

בדוק זמינות

שם משתמש לא זמין

שם משתמש זמין

חזרה לאזור האישי

יש לבחור שם משתמש

יש למלא את שדות החובה

צרו פרופיל
שמירת פרופיל

גילוי רך    למטפלים

גילוי רך למטפלים
- יצירה / עדכון דף מטפל
יהודית כהן
תמונה נוכחית
עדכון תמונה אישית או לוגו
העלי תמונת פרופיל
ביטול וחזרה
שמירת תמונה
נתקלת בבעיה בעריכת הדף? כתבו לנו ונטפל בהקדם

פנייתך תטופל בהקדם האפשרי

bottom of page